GDPR nyilatkozat

TNT Group Kft. , bejegyzett cím: xx – cégjegyzékszám: yy, (a továbbiakban “TNT Group Kft.”) a személyes adatok következő csoportjait kezeli:
a személyes adatok tekintetében, amelynél az TNT Group Kft. az adatkezelő meghatározza az adatkezelés céljait és eszközeit;
a személyes adatok tekintetében, amelynél az TNT Group Kft. az adatfeldolgozó, mivel az adatkezelés céljait meghatározó ügyfelei nevében kezeli a megfelelő adatokat
Az TNT Group Kft. a személyes adatokat a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: “GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Az TNT Group Kft. a GDPR előírási szerint megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre mindazon személyek személyes adatainak és jogainak védelme érdekében, akikre vonatkozóan személyes adatot kezel (a továbbiakban: “Érintett”). A GDPR rendelkezéseiből eredő kötelezettségek teljesítése érdekében az TNT Group Kft. köteles tájékoztatni az Érintetteket az adatkezelés részleteiről.
TNT Group Kft., mint adatkezelő, a következők szerint gyűjthet személyes adatot Marketing és Toborzási céllal:

Marketing

A személyes adatok gyűjtésének célja: Fontos és érdekes üzleti hírek kiküldése hírlevél formájában, eseményekre való meghívók és egyéb TNT Group Kft. anyagok
Jogalap: GDPR 6. és 7. cikke az adatkezelés jogszerűsége, valamint a hozzájárulás tekintetében, bevezető rendelkezések (42) bekezdés a hozzájárulás megadásának bizonyítása, valamint (43) bekezdés a hozzájárulás önkéntessége tekintetében
Személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cég, munkakör, e-mail, telefonszám, érdeklődés (országok, üzleti ágazat, anyag/kommunikáció típus), CV-k, egyéb részletek, melyeket a rendelkezésre álló üzenetdoboz tartalmaz
Címzettek: az IT szolgáltatások beszállítói és az adminisztratív szolgáltatások az TNT Group Kft. telephelyén kizárólag karbantartási célból
Továbbítás harmadik országba: N/A
Tárolás tartalma: az érintett beleegyezésének időtartama, vagy a szerződéses viszony időtartama (ügyfelek/partnerek/beszállítók esetén)
Érintettek: TNT Group Kft. ügyfelek kapcsolattartói, lehetséges ügyfelek, a vállalat szolgáltatásai iránt érdeklődő magánszemélyek (hírlevelek, események, tájékoztató és promóciós anyagok, karrier- és üzleti lehetőségek)
Az adatkezelés kategóriái: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, , összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Szerződéses dokumentáció

Adatkezelés célja: A velünk szerződő természetes személyek adminisztrációja, és ügyfeleink meghatalmazott kapcsolattartóinak rögzítése.
Jogalap: a szerződés ( a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja) jogos érdek ( a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja) – az ügyfél alkalmazottainak, kapcsolati adatainak kommunikációs céló feldolgozása.
Személyes adatok köre: megszólítás, név, vezetéknév, leánykori név, munkaköri pozíció, állandó lakhely címe, ideiglenes tartózkodási hely címe, telefonszám, email cím, születési idő, személyazonosító igazolvány típusa és száma, bankszámlaszám, aláírás.
Kedvezményezettek: adóhatóságok, bíróságok, társadalombiztosítási társaság, egészségbiztosítók, bankok, informatikai szolgáltatók, adminisztratív szolgáltatások az adatkezelő telephelyén.
Továbbítás harmadik országba: nem alkalmazandó
Tárolás tartalma: a szerződéses kapcsolat ideje alatt és a megszűnést követő 11 év.
Az érintettek: az adatkezelő munkatársai, természetes személyek, akikkel a szerződés köttetett vagy a meghatalmazott, az ügyfél kapcsolattartó személyei.

Levelezés

Adatkezelés célja: a címzettek és a levelek küldőinek nyilvántartása
Jogalap: jogos érdek (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja) – tájékoztatás szükséges a küldött és a beérkezett levelek időpontjában a feladót és a címzettet is, az adatkezelő jogainak és érdekeinek védelme érdekében.
Személyes adatok köre: megszólítás, név, vezetéknév, aláírás, cím, email cím.
Kedvezményezettek: IT szolgáltatók, adminisztratív szolgáltatások az adatkezelő telephelyén.
Továbbítás harmadik országba: nem alkalmazandó
Tárolási időszak: a bizonyítékok naptári évre történő lezárását követő év.
Tárolás tartalma: természetes személyek – a levelek küldői és fogadói.

Kérjük figyelmesen olvassa el a Privacy Policy-t és a Cookie Policy -t több információért a weboldalunkon keresztül gyűjtött adatok (űrlapok, e-mailek, telefonok) összegyűjtési módjával és kezelésével kapcsolatban.
Az TNT Group Kft., mint feldolgozó, kezeli a személyes adatokat a szolgáltatásnyújtás területén, a szerződés vagy bármely más jogi aktus alapján:

Számviteli szolgáltatások

Adatkezelés célja: könyvelés az ügyfél számára a vonatkozó jogszabályok alapján
Jogalap: megfelelés jogszabályi kötelezettségeknek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint
Személyes adatok köre:A fent megjelölt jogszabályok, valamint a szerződés alapján szükséges személyes adatok a helyi szabályozás szerint
Címzettek: Társadalombiztosítási társaságok, egészségbiztosító társaságok, adóhatóságok, számviteli szoftverszolgáltatók, IT-szolgáltatók, adminisztrációs szolgáltatók kizárólag karbantartási céllal az TNT Group Kft. telephelyén
Továbbítás harmadik országba N/A
Tárolás tartama:az adatkezelővel kötött szerződés időtartama, majd 11 év
Érintettek: az adatkezelő alkalmazottai, törvényes testületei és részvényesei
Az adatkezelés kategóriái: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, , összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adózási szolgáltatások

Adatkezelés célja: Adótanácsadás nyújtása a helyi követelményeknek megfelelően
Jogalap: megfelelés jogszabályi kötelezettségeknek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint a helyi követelményeknek megfelelően
Személyes adatok köre: A fent megjelölt jogszabályok, valamint a szerződés alapján szükséges személyes adatok a helyi szabályozás szerint
Címzettek: Társadalombiztosítási társaságok, egészségbiztosító társaságok, adóhatóságok, számviteli szoftverszolgáltatók, IT-szolgáltatók, adminisztrációs szolgáltatók kizárólag karbantartási céllal az TNT Group Kft. telephelyén
Továbbítás harmadik országba: N/A
Tárolás tartalma: az adatkezelővel kötött szerződés időtartama, majd 11 év
Érintettek: az adatkezelő alkalmazottai, törvényes testületei és részvényesei
Az adatkezelés kategóriái: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, , összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Jogi, céges és irodai szolgáltatások

Adatkezelés célja: Jogi szolgáltatások nyújtása a helyi követelményeknek megfelelően
Jogalap: megfelelés jogszabályi kötelezettségeknek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint, a helyi jogszabály alapján a jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, az adatkezelő jogainak és jogos érdekeinek védelme vagyoni igények felmerülése esetén
Személyes adatok köre: minden olyan személyes adat, amelyet az adatkezelő feldolgoz az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott jogok és kötelezettségek teljesítéséhez (az arányosság elvét véve alapul)
Címzettek: bíróságok, hatóságok, biztosítások, bűnüldöző vállalatok, informatikai szolgáltatók, igazgatási szolgáltatások kizárólag karbantartási céllal az TNT Group Kft. telephelyén
Továbbítás harmadik országba: N/A
Tárolás tartalma: az adatkezelővel kötött szerződés időtartama, majd 11 év
Érintettek: az adatkezelő alkalmazottai, az együttműködési szerződés szerinti szolgáltatást nyújtó természetes személyek, törvényes szervek, meghatalmazottak és ügyfelek – természetes személyek és az ügyfelek kapcsolattartói
Az adatkezelés kategóriái: gyűjtés, rögzítés, megszervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás, módosítás, visszakeresés, konzultálás, használat, összehangolás, kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés